உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

தொகுதி 5, பிரச்சினை 2 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Lipid Profile of Hemodialysis Patients at the CHU Sylvanus Olympio in Togo

Ouedraogo SM, Djibril MA, Balaka A, Baragou S, Tchamdja T, Djagadou K,and Agbetra A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Salt Intake and Knowledge of Salt Intake in a Chinese Population: A Crosssectional Study

Ting Li, Yu Qin, Peian Lou, Guiqiu Chang, Peipei Chen, Cheng Qiao, Pan Zhang and Ning Zhang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Contribution of the Dosage of Nt-ProBNP in the Assessment of Pulmonary Embolism Severity in Black African Community

Zannou DM, Agbodande KA, Azon-Kouanou A, Baglo DPT , Wanvoegbe FA, Eyisse Y , Mousse L

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top