உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

தொகுதி 12, பிரச்சினை 2 (2022)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Regulatory Role of the SIRT1/Foxo1 Pathway in the Prevention of Insulin Resistance in Skeletal Muscle by Aerobic Exercise in Mice

Haitao Wang, Wenqian Yang, Guang Yang6, Yuqian Liu*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Extremely Severe Intractable Binge Eating Disorder: A Case Report with Successful Alternative Therapy using Traditional Chinese Medicine

Yong Zhang, Zheman Xiao, Zuneng Lu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Fine Aerosols and Perceived Risk of COVID-19 among Dental Practitioners: A Cross Sectional Survey

Jayashri Prabakar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top