பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 7, பிரச்சினை 7 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Indication of caesarean section in the childbirth of a macrosome in a Level 2 Health Center in Dakar

Niang MM, Gaye Y, Mbodj A, Thiam M and Cisse CT

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Screening of BRCA 1 - 185delAG mutation in Ovarian Cancer patients in a Tertiary care centre from Telangana

Sirisha P, Vottery R, Amidyala L, Nallari P, Jyothy A and Venkateshwari A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top