பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 6, பிரச்சினை 3 (2016)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prognosis Predictors of Pelvic Inflammatory Disease among the Hospitalized Patients

Min Hee Lee, Ji Young Hwang, Jong Woo Back, Du Sik Kong, Geun Ho Lee and Seung Hun Song

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Impact of Co-existent Infections on Surgical Site in Cesarean Deliveries

Suvarna Rai

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Study to find out the Prevalence of Hypothyroidism among Pregnant Women Visiting ESI Hospital Sanathnagar Hyderabad

Srinivas Rao and Anitha Patibandla

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Osteoid Metaplasia of the Endometrium: A Case Report and Literature Review

Arij Bouzid, Amira Ayachi and Mechaal Mourali

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top