பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

சுருக்கம்

A Study to find out the Prevalence of Hypothyroidism among Pregnant Women Visiting ESI Hospital Sanathnagar Hyderabad

Srinivas Rao and Anitha Patibandla

Aim: To study the prevalence of hypothyroidism in low income, urban pregnant women.

Study design: This is a retrospective study that includes 1062 pregnant women attending the antenatal clinic at ESI hospital, Sanathnagar, Hyderabad. Thyroid profile is being done as a routine test along with other antenatal profile tests in our hospital. Thyroid profile test includes serum T3, serum T4 and serum TSH. Hospital Ethics committee permission was granted for the study.

Results: A total of 1062 pregnant women were enrolled for this study. Results showed 20.1% prevalence of hypothyroidism of which 14.9% being subclinical hypothyroidism and 6.6% overt hypothyroidism.

Conclusion: The study shows a very high prevalence rate of hypothyroidism in the patients attending the antenatal outpatient department at ESI hospital, Sanathnagar, Hyderabad. This justifies the inclusion of thyroid profile test as a routine test in the antenatal profile.

Top