பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 6, பிரச்சினை 13 (2016)

கட்டுரையை பரிசீலி

Uterine Cavity Assessment and Endometrial Hormonal Receptors in Women with Peri and Post Menopausal Bleeding

Ahmed M Maged, Ahmed L Aboul Nasr, Mostafa A Selem, Sherine H Gad Allah and Ahmed A Wali

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Medical Education in the Global Arena: The Impact of Cross-cultural Learning

Adeline Adwoa Boatin, Amy Stagg and Annekathyrn Goodman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Prognostic Significance of Preoperative Thrombocytosis in Patients with Endometrial Carcinoma: Our Experience and Review of the Literature

Dongmin Gu, Tianhua Guo and Arpad Szallasi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top