பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 4, பிரச்சினை 4 (2014)

கட்டுரையை பரிசீலி

Video recording the Laparoscopic Surgery for the Treatment of Endometriosis should be Systematic!

William Kondo and Monica Tessmann Zomer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Correlation between Mitral (E/A), Pulmonary (At/Et) Ratios in Doppler Mode and the Biological Marker of Fetal Lung Maturity (Lecithin/Sphingomyelin Ratio)

Caloone J, Cortet M, Boisson-Gaudin C, Chicaud B, Chambon V, Rudigoz RC and Huissoud C

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Severe Hepatic Rupture after Cesarean Section for Help Syndrome followed by Multiple Laparotomies: A Teaching Case

Gianluca Raffaello Damiani, Gianmaria Confalonieri, Luca Fumagalli, Paolo Faccioli, Alfredo Galluzzi and Antonio Pellegrino

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Lipid Profile Pattern of Pre-Eclamptic and Eclamptic Patients Attending University of Maiduguri Teaching Hospital

Musa AH, Mairiga AG, Jimeta AA, Ahmed A and Daja A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Relapse as Advanced Carcinosarcoma Following Uterus-Preserving Therapy in a Patient with Early-Staged and Grade 1 Endometrioid Adenocarcinoma: A Case Report and Review of the Literature

Seiryu Kamoi, Marie Ito, Akihito Yamamoto, Atsuko Ishikawa, Takashi Yamada and Toshiyuki Takeshita

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Changes of Estradiol (E2) Concentration and Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) Concentration in Serum during Controlled Ovarian Hyperstimulation (COH) in Pregnant and Non-pregnant Women

Yuji Shiina

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top