பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 10, பிரச்சினை 1 (2020)

ஆராய்ச்சி

The Relationship Between Self-fulfilling Prophecies and Social Reintegration Among Obstetric Fistula Patients in Different Repair Categories at St. Joseph Kitovu Hospital, Uganda

Shallon Atuhaire, John F. Mugisha, Akin-Tunde A. Odukogbe , Oladosu A. Ojengbede

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Invasive Ductal Carcinoma of the Breast Presenting as Small Bowel Obstruction and Ruptured Appendix: A Rare Case Report and Review

Leela S Pillarisetty, Subhash Nagalla, Meridyth Buschardt, Sumanth Kumar Bandaru

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Pre-Mature Raise of Progesterone and its Effect on Clinical Pregnancy Rate and Live Birth Rate in Intra-Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) Cycles

Hanan Eljabu, Ismail Elfortia, Awatif Andisha, Sabah Suliman, Amna Alrayes, Eman Elmahjoub Hussam Habbalreeh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top