மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்

மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0138

தொகுதி 3, பிரச்சினை 3 (2014)

தலையங்கம்

On Assessment of Analytical Similarity in Biosimilar Studies

Shein-Chung Chow

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Contraceptive Pills Consumption Risk Factor of the Breast Cancer Original Case Report

Manuela Stoicescuand Simona Bungau

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Chronic Physiological Hypoxia and High Glucose Concentration Promote Resistance of T98G Glioblastoma Cell Line to Temozolomide

Anna M Bielecka and Ewa Obuchowicz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Multifunctionality of Drug's Pharmacophores within an Organism

Toshihiko Tashima

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Identification of Binding Affinity of TAP Peptides for Development of Fragment based Vaccine from Long neurotoxin 2 [N. naja]

Sherkhane AS and Gomase VS

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

On Two-Stage Adaptive Seamless Design with Count Data from Different Study Durations under Weibull Distribution

Qingshu Lu, Shein Chung Chow and Siu Keung Tse

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top