பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்

பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0975-8798, 0976-156X

தொகுதி 2, பிரச்சினை 2 (2010)

கட்டுரையை பரிசீலி

CENTRAL PLEXIFORM AMELOBLASTOMA WITH EXOPHYTIC GROWTH: A RARE CASE REPORT WITH REVIEW OF LITERATURE

Raghavendra M Shetty, Sujata Rath, Vidya Iyer, Sunaina Shetty

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

SERIAL EXTRACTION: IS IT A PANACEA FOR CROWDED ARCHES?

Radhika Chopra

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

ROLE OF ORAL APPLIANCE IN CLINICAL MANAGEMENTOF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN CHILDREN

Balaji K, Tarasingh P

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

ESTHETIC CROWNS FOR PRIMARY TEETH: A REVIEW

Suzan Sahana, Aron Arun Kumar Vasa, Ravichandra Sekhar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

INFANT BREASTFEEDING AND HIV: A REVIEW ARTICLE

Nandini DB, Deepak BS

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

CHILD, HYPERTENSION AND ORAL HEALTH

G Shanthi, Ajay Bhambal, Sudhanshu Saxena

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

MEDICAL EMERGENCIES IN PEDODONTIC PRACTICE

Venkateswarlu M, Vanaja KKE

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

ALWAYS UNIQUE TOTALLY INTERESTING SOMETIMESMYSTERIOUS – AUTISM

VIJAYA PRASAD KE

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கைகள்

EARLY INTERVENTION OF CROSS BITE DURING MIXED DENTITION WITH QUAD HELIX APPLIANCE – 2 CASE REPORTS

Naveen Kumar Kommineni, Varsha M, Venkateshwar Rao A, Venugopal Reddy N

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கைகள்

ENDODONTIC TREATMENT IN PRIMARY MOLARSWITH TAURODONTISM – A CASE REPORT

Venugopal Reddy N, Arun Prasad Rao V, Krishna Kumar, Mohan G, Sarasakavitha D

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கைகள்

GEMINATION IN PRIMARY TEETH – A Report of Two Clinical Cases

Tarasingh P, Balaji K

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கைகள்

INCONGRUOUS PERIAPICAL ABSCESS? : A CASE REPORT

Aron Arun Kumar Vasa, Suzan Sahana, Ravichandra Sekhar K, Vijaya Prasad KE

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கைகள்

EARLY ORTHODONTIC TREATMENT OF UNILATERAL MANDIBULAR LEFT LATERAL INCISOR – CANINE TRANSPOSITION: A CASE REPORT.

Manjula M, Sreelakshmi N, Thabitha Rani S

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கைகள்

PYRAMIDAL MOLAR ROOTS IN PRIMARY AND PERMANENT DENTITION ALONG WITH NON SYNDROMIC OLIGODONTIA IN A 11 YEAR OLD BOY.

Manoj Kumar MG, Sai Sankar AJ, Srikanth RK

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கைகள்

HYPOHYDROTIC ECTODERMAL DYSPLASIA -A CASE REPORT

Arun Prasad Rao V, Venugopal Reddy N, Krishnakumar R, Sugumaran DK, Pandey Pallavi, Arul Pari

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

MANAGEMENT OF THREE FUSED PRIMARY TEETH

Sai Sankar AJ, Manoj Kumar MG, Srikanth RK

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

VAN DER WOUDE SYNDROME - CASE REPORT

Dhaval N Mehta, Ketaki N Gandhi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

PREVALENCE OF DENTAL CARIES AND TREATMENT NEEDS AMONG HEMOPHILIC CHILDREN OF KOTA CITY, RAJASTHAN

Sudhanshu Saxena, Shashikiran ND

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The relationship of salivary immunoglobulin-A with dental caries and oral hygiene status in Down’s syndrome children

Ranadheer E, Venugopal Reddy N, Arun Prasad Rao V, Krishna Kumar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

COMPARATIVE EVALUATION OF MARGINAL MICROLEAKAGE IN AMALGAM RESTORATIONS OF PERMANENT AND PRIMARY TEETHA STEREOMICROSCOPIC STUDY

Kotha Ravichandra Sekhar, Aron Arun Kumar Vasa, Suzan Sahana, Vijaya Prasad KE

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

EFFECTIVENESS OF MUSIC DISTRACTION IN THE MANAGEMENT OF ANXIOUS PEDIATRIC DENTAL PATIENTS

Yamini.V, Sandeep Anant Bailwad, Nirmala.SVSG, Sivakumar. N.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top