மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவ இதழ்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவ இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9570

சுருக்கம்

Visual Profile of the Small Scale Industry Workers at the Ambattur Industrial Estate, Chennai

Salai Dhavamathi Janarthanan, Jayarajini Vasanth, Anitha Reddy and Monica Chaudhry

Purpose: To determine the profile of presenting visual status and refractive status of the small scale industry workers at the Ambattur Industrial estate, Chennai.
Methods: A descriptive study was conducted in the small scale and tiny sector industries in Ambattur Industrial estate, Chennai. Hundred and eleven (111) workers were conveniently sampled for the study. Information on their demographic data, was collected, all participants underwent ophthalmic examination which include, visual acuity for distance and near, objective and subjective refraction if their visual acuity is less than normal, colour vision and torch light examination.
Results: Hundred and eleven small scale industry workers were screened which included 24.3% Entrepreneurs, 14.4% Operators, 14.4% engineers includes both electrical and chemical engineers, 11.7% administrators, 7.2% welders, 10.8 % turners, 9.9% house keepers and 7.2% drivers. Among hundred and eleven workers, 82% were males and 18% were females with a mean age (39.7 ± 8.9 years). 23.4% showed Visual impairment ranging from mild to severe. The most common visual disorders were uncorrected presbyopia (37%), uncorrected refractive error (36.93%), Colour vision defect was found in (10.8%) and cataract in (6.3%). None of them used protective eye wears.
Conclusion: Our study recommends that uncorrected presbyopia and uncorrected refractive error was high among workers as they are not aware about eye health and safety measures for the occupation. The use of safety eye devices is low among workers and recommends that process about awareness and implementation of ocular safety in these industries is established.

Top