ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0495

சுருக்கம்

Toxicity Studies of Fenvalerate on Zebrafish, Danio rerio (Hamilton, 1822)

Leena Grace Beslin

Environmental impurities effectively served as bio-indicators of pollution have generally used to assess the quality of the aquatic zone. The present study investigated zebrafish fenvalerate exposure to a range (20 μg/L-100 μg/L) was made. In the 24th  h of exposure at 20 μg/L, 55% mortality was observed. After 96th h, 82% death was obtained. In 40 μg/L, 62% mortality was registered after 24 h and further increased to 94% after 96 h of exposure. At 60 μg/L, 71% mortality was noted initially and it raised 99% at the 96th hour of the trial. In 80 μg/L the mortality rate ranged from 79% to 100%. Finally, in 72 h and 96 h, all fishes died and registered 100% mortality in 80 μg/L and 100 μg/L of fenvalerate concentration. The sub-lethal concentration induced biochemical changes which shown that normal fish gill protein was 120 ± 1.22 mg/g and it reduced to 118.31 ± 0.5 mg/g, 117.4 ± 1.8 mg/g, 114.3 ± 2.1 mg/g and 110 ± 1.4 mg/g, after 24 h, 48 h, 72 h and 96 h respectively. The total protein in muscle declined after 96 h treatment. In the control fish, total muscle protein was 80.2 ± 1.3 mg/g and it minimized to 78.4 ± 2.4 mg/g, 71.4 ± 2.2 mg/g in subsequent exposure of LC50. After 96 h, muscle protein was 60 mg/g ± 2.7 mg/g. In wet weight, control muscle lipid was 4 ± 0.46%. It has decreased (3.1 ± 0.12%) in the 96 h. In comparison, lipid of gill depleted from 6.5 ± 0.22% to 2.5 ± 0.31%. Polyacrylamide gel electrophoresis revealed variations in protein bands between the control and experimental group. Fenvalerate inhibited protein biosynthesis and induced stress by synthesis of stress proteins.

Top