உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

சுருக்கம்

The Use of Streptomyces coelicolor in the Removal of Heavy Metals

Ayten Öztürk

In recent years, in order to improve the standard of living of human being, outstanding studies have increased on microbial technology. This article focuses on the interactions between secondary metabolites of Streptomyces and heavy metals, as they have been presented in literature stemming from two different studies: The removal of heavy metal and the role of heavy metal on secondary metabolites of Streptomyces and how these interactions fit into accepted paradigms of response to heavy metal, resistance mechanisms and production of secondary metabolites.

Top