புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்

புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1447

சுருக்கம்

The Stroma Contains Nonmalignant

Shaikh M Rahman

All strong tumors require stroma in case they are to develop past an insignificant size of 1 to 2 mm. In expansion, tumors that are dangerous additionally have the property of fresh blood vessel arrangement. Veins are just a single part of tumor stroma.

Top