தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்

தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0737

சுருக்கம்

The Importance of DNA Replication Accuracy in Genetic Stability

Maximilian Muenke*

DNA synthesis is the process by which cells replicate their genetic material, which is essential for growth, development, and reproduction. This process involves the copying of Deoxyribonucleic acid (DNA), a complex molecule that contains the genetic instructions for all living organisms. The process of DNA synthesis is tightly regulated to ensure accurate replication of the genetic material. Errors in this process can lead to mutations, which can have serious consequences for the cell and the organism as a whole.

Top