புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்

புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1447

சுருக்கம்

The Colon and Rectum Make up the Internal Organ

Mutsuhiro Nakao

Hyperplastic polyps and provocative polyps: These polyps are more normal, however overall they are not pre-carcinogenic. A few group with huge (more than 1cm) hyperplastic polyps may require colorectal malignancy screening with colonoscopy all the more regularly

Top