சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல்-திறந்த அணுகல்

சமூகவியல் மற்றும் குற்றவியல்-திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4435

சுருக்கம்

Socio-Cultural Consequences of Covid 19 Lockdown and Social Distancing: The Nigerian Experience

Ogadimma Arisukwu*

The emergence of the coronavirus (Covid-19) pandemic has disrupted social norms, values, and cultural ways of social engagements and interactions among the people in a society. The lockdown and social distancing rules aimed at preventing the spread of the virus through person to person transmission has confined people to their homes. These socio-economic restrictions and isolations have altered the social life and livelihood of people.

Frustrations and dissatisfactions arising from the social reality created by Covid-19 lockdown and social distancing have led to increased deviant and anti-social behaviors in society. This paper focused on some of the emergent deviant behaviors occasioned by covid-19 lockdown and social distancing in Nigeria.

Top