உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

சுருக்கம்

Recent Advances in Notch Signaling Pathway in Drosophila: A Snapshot

Abhinava K Mishra and Ashim Mukherjee

Notch signaling pathway unfolds principal cell communication machinery that plays a vital role in development. It is apparent from several studies that the outcome of Notch signaling is tightly regulated in different cellular context. Notch signaling affects a number of cellular processes at various developmental stages by modulating itself in number of ways to produce different magnitude in the signaling output. It is, therefore, important to understand the context dependent complexity of Notch and various modes of its regulation. This article aims to briefly describe the advances in Notch signaling in Drosophila in the past one year.

Top