தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்

தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0737

சுருக்கம்

Rare Species of the Parrya Genus Spread in the Fergana Valley

Foziljonov Shukrullo

While each species is being studied, its study into a certain category increases the effectiveness of the work. For example, in the study of rare species, their prevalence conditions, the degree of disability and the commonality of the factor that led to this, etc. In this article, however, the commonality of the two species is that they are united under one category. Learning within a category also facilitates learning both environmentally and systematically.

Top