தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்

தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0737

சுருக்கம்

Phytochemical Analysis and Antibacterial Activity of Lantana camara L. Leaf Extract

Bondy Jorge Lourenço1*, Pompílio Armando Vintuar2, Lázaro Gonçalves Cuinica3

Antibacterial effects screening of plant extracts is strategic, to discover new species of plants with pharmacological activity, which can be used to develop new antibacterials or to potentiate the action of already clinically known antibacterials, in an attempt to combat to antibacterials resistant infections. In this study, we performed a qualitative analysis of Lantana camara L. leaves compounds and its antibacterial activity against Escherichia coli and Staphylococus aureus. Extract were obtained by leaves maceration with 90% ethanol. Qualitative phytochemical analysis was performed using specific reagents for each class of secondary metabolites. Antibacterial activity against Escherichia coli and Staphylococus aureus was evaluated using disc diffusion method according to Kirby-Bauer. The classes of Alkaloids, flavonoids, tannins and saponins were identified. The diameters of the inhibition halos ranged from 0.7 to 12 mm, in extract concentrations of 200 mg/ml to 300 mg/ml, respectively, with an average of 7.940 mm for S. aureus strains and there was no inhibition halo for E. coli. The extract from the leaves of L. camara contains bioactive compounds, alkaloids, flavonoids, tannins and saponins, which is why this plant is used for various medicinal purposes and has antibacterial activity against S. aureus and not against E. coli.

Top