தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்

தாவர உயிர்வேதியியல் & உடலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9029

சுருக்கம்

Physio-Biochemical Responses of Chilli Peppers (Capsicum annuum L.) to Sudden Wilt Syndrome

Sandeep Jaina1*, Pooja Salariaa1, Ritu Rania1, Rachana D Bhardwajb2

Sudden wilt syndrome of chilli pepper is anemerging disorder characterized by unexpected and abrupt wilting of plants due to water stagnation and resultant hypoxic conditions in therhizosphere. This problem is further exacerbated by infection of soilborne fungus Fusarium oxysporum, which is not the primary cause. The study is an attempt to investigate physiological and biochemical alterations in three test organs (roots, leaves and fruits) of chilli pepper in response to sudden wilt syndrome. The sudden wilt-affected plants had lower levels of total phenols, o- dihydroxyphenols, flavonoids, ascorbic acid, peroxidase, polyphenol oxidase, catalase, phenylalanine ammonia lyase, tyrosine ammonia lyase, polyphenol oxidase, lignin, moisture content in leaves, Relative Water Content (RWC), Membrane Stability Index (MSI), chlorophyll A and B and the gasexchange parameters (net photosynthesis, transpiration rate and stomatal conductance), all indicating towards an impaired defense system. On the contrary, there was a rise in the contents of hydrogen peroxide and malondialdehyde as well as proline, suggesting the onset of adaptive mechanisms that maintain normal osmoregulation in the stressed plants. The contents of total sugars and proteins were not affected in diseased plants in comparison to the healthy plants. As the first systematic approach to understanding sudden chilli wilting, this study explains the biochemical and physiological changes that lead to this phenomenon.

Top