மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

சுருக்கம்

Management of Post-Intubation Croup in a Down Syndrome Infant with Dexamethasone and Low Dose Nebulized Epinephrine- A Case Report

Hany A. Mowafi

I describe my experience with the management of postintubation croup in a 10-month-old infant with Down syndrome (DS). While it has been recognized that children with DS tend to develop obstruction of the upper airway postoperatively, debate remains concerning the appropriate management in this situation. Although there is no evidence either supporting or refuting the use of nebulized epinephrine in infants, postintubation croup was successfully treated by inhaled nebulized epinephrine in addition to intravenous dexamethasone in an infant with DS.

Top