உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

சுருக்கம்

Management and Epidemiology of Cardiovascular Diseases

Elijah Salvatore

A group of illnesses known as Cardiovascular Disease (CVD) affect the heart or blood arteries. Coronary Artery Diseases (CAD), such as angina and myocardial infarction, are included in CVD (commonly known as a heart attack). Aortic aneurysms, carditis, stroke, heart failure, hypertensive heart disease, rheumatic heart disease, cardiomyopathy, irregular heart rhythms, congenital heart disease, valvular heart disease, peripheral artery disease, thromboembolic disease, and venous thrombosis are some more CVDs.

Top