உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

சுருக்கம்

Investigation on the Interaction of 5-iodo-4-thio-2'-deoxyuridine with Human Serum Albumin: Spectroscopic and Molecular Modeling Studies

Zhang Xiao-Hui, He Ling-shuang, Li De-peng, Ma Ke-dong, Yin Hong-Yan and Zhang Ju-Ling

Due to the special affinity on tumor cells and anti-cancer activity for 5-iodo-4-thio-2'-deoxyuridine, the interactions between 5-iodo-4-thio-2'-deoxyuridine and human serum albumin (HSA) were investigated with the fluorescence spectroscopy. The results showed that 5-iodo-4-thio-2'-deoxyuridine on human serum albumin (HSA) had a dynamic fluorescence quenching. The main forces of both interactions have typical hydrophobic interaction from thermodynamic data to determination. The conformation of 5-iodo-4-thio-2'-deoxyuridine on human serum albumin was studied using synchronous fluorescence spectroscopy. The experimental result was in correspondence with molecular modeling theory. This work would be useful to understand the state of the transportation, distribution, and metabolism of the anticancer drug in human body, these results may be of significance in pharmacology and clinical medicines.

Top