புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்

புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-1447

சுருக்கம்

Higher prevalence of breast cancer in cities with higher Human Development Index: an epidemiological study at Cancer Hospital of Muriae-MG

Larissa Bonato Bertoni Murta Silva

Introduction: Cancer is the second most common cause of death. In the context of mortality in ageing populations, breast cancer receives attention as it affects women over 50 years old.

Objective: Here, we use hospital cancer records to evaluate the epidemiological and demographic profile of women with breast cancer attempted at Cancer Hospital of Muriae.

Methods: Based on medical records, we compared the city and/or microregion of the patient with breast cancer at the Cancer Hospital of Muriae of the Cristiano Varella Foundation, in Muriae, Minas Gerais, Brazil, from 2016 to 2018.

Results: The 1536 patients with breast cancer exhibited a median age of 54 years old. The majority of the patients - more than 90% - come from the state of Minas Gerais, with others coming from southeastern states. Of the 10 most prevalent cities (140 cities were sampled), Muriae is the first, and most of them have as main GDP (Gross Dosmetic Product) source industrial activity and other services (tertiary sector). The higher the municipal Human Development Index (HDI-M), the higher was the number of breast cancer cases (positive and significant correlation).

Conclusion: Thus, breast cancer does not have a single preventive action, and preventive policies need to be imple- mented in order to be more effective in the most prevalent areas.

Top