உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

சுருக்கம்

Genome-Wide Analyses of Hybrid Incompatibility in Drosophila

Kyoichi Sawamura

Recent genome-wide analyses accelerate the identification of hybrid incompatibility (HI) genes. Such analyses in the cross between Drosophila melanogaster females and D. simulans males are reviewed here. Number of the HI genes was roughly estimated and some of the HI genes have been molecularly identified. More HI genes will be identified not only in this crossing system but also from diverse organisms in the near future.

Top