உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

சுருக்கம்

Functional Analysis of 3-Mercaptopyruvate Sulfurtransferase Using Knockout Mice

Yusuke Suwanai, Noriyuki Nagahara, Zenya Naito and Hideo Orimo

3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (MST) transfers sulfur from 3-mercaptopyruvate (3MP) or thiosulfate to a sulfur acceptor. We developed MST-knockout (MST-KO) mice to clarify the physiological role of MST. They showed increased anxiety-like behaviors. In the prefrontal cortex and hippocampus, levels of serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT) and/or serotonin metabolite, 5-hydroxyindoleacetic acid were higher in MST-KO mice than in wild-type mice and further 5-HT2A receptor mRNA was increased. Experiments using MST-KO mouse revealed that MST produces hydrogen polysulfides from 3MP and sodium sulfide and hydrogen trisulfide was also enzymatically produced.

Top