உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

உயிரியல் & மருத்துவத்தில் மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2379-1764

சுருக்கம்

Effect of Oil Supplemented Diet on Growth Performance and Meat Quality of Broiler Chickens

Hanen Ben Ayed, Hamadi Attia and Monia Ennouri

The study was carried out to examine how the fatty acid compositions of oils (soybean and palm oils) were reflected in the products and their effects on the growing performance of broilers. Feed consumption, body weight, abdominal fat/carcass yield and fatty acid levels of abdominal fat were determined. During treatment (day 0 to 38), the highest growth rate was recorded in control group while the lowest was in broilers fed a ration containing soybean oil. At the end of trial, the carcass fat content was generally higher in all treated groups compared to the control. Fatty acids composition was found to be greatly influenced by the dietary fat. The highest level of poly-unsaturated fatty acid was obtained from the group fed ration contained soybean oil. Consequently, the compositions of fatty acids from these sorts of animal products presented for human consumption was seen to highly alter depending on animal nutrition.

Top