உயிர் வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல்

உயிர் வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0501

சுருக்கம்

Current challenges and research priorities in STIs in Indi

Sumit Aggarwal

Sexually transmitted infections (STIs) are the most common among notifiable diseases across the countries. About one million STIs are reported every day and more than 376 million cases per year around the globe. Their epidemiological profile varies from country to country and from one region to another within a country, depending on ethnographic, demographic, socioeconomic, and health factors. The STI epidemic has ample scope for further growth if prevention efforts do not prevent onwards transmission of infection from high risk group to low risk group. The impact of the STI epidemic does not fall equally across all populations and regions. Few vulnerable groups are adolescents and young adults, Man Sex with Man, Injecting drug users, Migrant workers, Commercial Sex Workers, truckers and pregnant women are disproportionately impacted by STIs. It is important to identify the current research priorities in STIs areas. Our today’s right research priorities will direct our national health program on it. Apart from National AIDS Control Organization, Indian Council of Medical Research helps governments to develop, enhance and expand STI research, prevention and care programs at the local, state, and national levels. We has identified the following areas to be priorities in India, Current burden and trends, Emerging and Re–emerging STIs, Syndrome approach of treatment, Changing spectrum and pattern, Strong Social- Behavioural component and Current Needs and Priorities in STIs. Thus, the present study was conducted to assess the Current challenges and research priorities in STIs in India.

Top