மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

சுருக்கம்

Continuous Thoracic Epidural Anesthesia for Mammoplasty Reduction

Fernando Alonso Alvarez Corredor

Female 45 years old patient with bilateral breast hyperplasia. A functional reduction mammoplasty is done under continuous high thoracic epidural regional anesthesia (0.5% bupivacaine) through an epidural catheter inserted in T3-T4 for 7 hours. The patient presented a permanent hemodynamic stability without deterioration in ventilatory parameters. She did not have neurological injuries. Excellent continuous epidural analgesia (0.125% Bupivacaine) in immediate post-operative reaction and within the next 24 hours. The continuous high thoracic epidural anesthesia is an alternative anesthetic technique in breast surgery.

Top