மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவ இதழ்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை கண் மருத்துவ இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9570

சுருக்கம்

Clinical Results of Endocyclophotocoagulation in Patients with Cataract and Open-Angle Glaucoma at Oftalmosalud Eye Institute, Lima-Peru

Juan Carlos Izquierdo Villavicencio, Ana Luisa González Méndez, Imelda Ramírez Jiménez, Fabiola Patricia Quezada Baltodano, Roció Cecilia Araujo Segura, Lukas Saldarriaga Franco and María Corina Ponte-Dávila

Purpose: To describe the clinical results of the endocyclophotocoagulation (ECP) in patients with Cataract and Open-angle glaucoma with 2 years follow up (Lima, Peru).
Methods: A retrospective study, included 41 eyes that evaluates the results of the Phaco+ECP performed 2011 and 2013 at Oftalmosalud Eye Institute in Lima, Peru. It was evaluated best corrected visual acuity (BCVA) and intraocular pressure (IOP) preoperatively and 1 day, 1 month, 6 months, 1 year, and 2 years after ECP, and the number of anti-glaucomatous drugs administered was noted preoperatively and at 1 and 2 years after surgery. Success rate was defined as IOP ≤ 18 mmHg with or without medication at 1 and 2 years postop.
Results: The mean BCVA was 0.7 ± 0.6 preoperatively, 1.0 ± 0.8 at day 1, 0.4 ± 0.5 at 1 month, 0.3 ± 0.5 at 6 months, 0.3 ± 0.5 at 1 year, and 0.3 ± 0.5 at 2 years. A significant difference in the preoperative BCVA value was observed in comparison with 1day post op, but not difference was found between the preoperative value and the control at 1 and 2 years. Mean intraocular pressure was 22.0 ± 8.3 mmHg preoperatively, 16.0 ± 6.5 mmHg at 1 day, 15.4 ± 5.4 mmHg at 1 month, 14.0 ± 4.5 mmHg at 6 months, 13.7 ± 3.3 mmHg at 1 year, and 12.9 ± 2.3 mmHg at 2 years. The reduction of the intraocular pressure from the preoperative period and the control at 2 years was statistically significant. The mean number of antiglaucomatous drugs administered, had a significantly decrease from 2.08 ± 0.87to 1.60 ± 0.94 at pre and 2 year follow up respectively.
Conclusion: ECP is a treatment that reduces IOP in patients with cataract and open-angle glaucoma.

Top