இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-038X

சுருக்கம்

Carcinoma in Fallopian Tubes: A Rare Gynecologic Malignancy

Reshma Garg*

An excrescence is codified as primary fallopian tube excrescence when it's far moreover limited to this anatomical structure, or while the fallopian tube is most affected while co-places including ovary and uterus display lower involvement or a different histology

Top