மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்

மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2564-8942

தொகுதி 4, சிறப்பு வெளியீடு 1 (தலைப்பு: புற்றுநோய்: ஒரு நாள்பட்ட தொற்றுநோய்)

சிறு கட்டுரை

Candida auris co-infection in critical care COVID-19 patients in Saudi A rabia, a single center case-control evaluation

Nahid Batarf, Abdulellah Almohaya and Abeer Almozaini

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

சிறு கட்டுரை

Effects of switching from ticagrelor to clopidogrel in Acute Coronary Syndrome (ACS) patients undergoing Percutaneous Coronary Intervention (PCI)-

Mohammed Ahmed Akkaif, Abubakar Sha aban, Nur Aizati Athirah Daud, Mei Li Ng, Muhamad Ali SK Abdul Kader and Baharudin Ibrahim

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

சிறு கட்டுரை

To evaluate the efficacy and effectiveness of N-butyl 2-cyanoacrylate glue (TRU SEAL) in closure of oral, maxillofacial laceration and surgical incisions

Praveen Kumar Singh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

சிறு கட்டுரை

Level of agreement among various health care stakeholders on collaboration between Community Pharmacist (CP) and General Practitioner (GP) for a Collaborative Medication Therapy Management (CMTM) model for Chronic Diseases (CDs) in Malaysia: A Delphi study

Naeem Mubarak Che Suraya Haji Mohd Zin, Mohd Aznan Md Aris, Ernieda Md Hatah, Asrul Akmal Shafie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

சிறு கட்டுரை

New generation of therapeutic cancer vaccines affordable to the masses

Michael Har-Noy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top