மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

மருத்துவ மற்றும் சிகிச்சை ஆய்வுகள்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Use of Packed Red Blood Cell Mechanical Fragility to Indicate Transfusion Outcomes

Tarasev M*, Chakraborty S, Alfano K, Muchnik M, Gao X, Davenport R

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Retraction notice to Exosomal miR-29b-3p derived from cancer-associated fibroblasts contributes to esophageal squamous cell carcinoma cell progression by NAA60 hypomethylation

Haifeng Xiaa, Liangbin Pana, Shaomu Chena, Haitao Huanga , Haitao Maa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top