பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்

பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0975-8798, 0976-156X

பல் மருத்துவம் மற்றும் வாய்வழி பராமரிப்புக்கான 38வது சர்வதேச மாநாடு

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

Adjunctive Diagnostic Techniques as Screening Tools for Oral Premalignant and Malignant Conditions

Dr Anitha Krishnan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

Oral Care In Residents living in a residential Care facility who have dry Mouth.

Martha Rowe

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

Immediate post extraction Implant Placement with Immediate PMMA Provisionalization in Sjogren Syndrome Adult Female

Ayman K. Zaghal

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

The accurate relationship of maxillary sinus floor to roots of maxillary posterior teeth is important in dentistry especially in complex procedures due to its variability with increasing age. placeholder

Dr. Momina Anis Motiwala

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

Comparison of Salivary Ca, Mg level and pH in patients with generalized chronic periodontitis and healthy individuals in Saudi population - A Clinico -Biochemical study

Bader Awadh M. Alshamrani

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

Biologically mediated dental implantology- Socket Shield technique

Dr. Sanjay Kumar Sah

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

Assessment of Knowledge, Attitudes, and Practices of Schoolchildren toward the Importance of Having Healthy Oral Hygiene through Practicing Preventive Dentistry

Dr. Alaa Mohsen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top