வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

வாத நோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1149 (Printed)

தொகுதி 8, பிரச்சினை 2 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

IQGAP1 Mediates α-Smooth Muscle Actin Expression and Enhances Contractility of Lung Fibroblasts

Akter T, Atanelishvili I, Shirai Y, Garcia-Martos A, Silver RM and Bogatkevich GS

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Symptoms in Daily Life and Activity Level of Women with and without Hypermobility

Mueller Mebes Christine, Luder Gere, Schmid Stefan, Stettler Matthias, Stutz Ursula and Radlinger Lorenz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Relationship of Pulse Pressure and Bone Mineral Density in Adult USA Population: Analysis of the National Health and Nutritional Examination Survey

Isabel M McFarlane, Tai Ho Shin, Manjeet Bhamra, Milena Rodriguez Alvarez, Su Zhaz Leon, David J Ozeri, Carla Saladini, Yair Saperstein, Latoya Freeman, Muhammad A Khan, Perry Wengrofsky, Nwakile Ojike and Moro O Salifu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Tacrolimus-Induced Remission in Drug Resistant Inflammatory Myopathy: A Case Series

Karina Rotella, Milena Rodriguez Alvarez, Yair Saperstein, Manjeet S. Bhamra, Su Zhaz Leon, Alekznder Feoktiztov and Isabel MFarlane

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Hypokaliemia in Primary Sjogren’s Syndrome

Becir Nevenka, Bulatovic Ana, Miketic Natasa, Decevic Elvir and Boskovic Olivera

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Thrombocytosis Development due to the Use of Methotrexate in a Patient with Rheumatoid Arthritis

Ercan Kaydok and Ender Salbas

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top