குழந்தை மருத்துவம் & சிகிச்சை

குழந்தை மருத்துவம் & சிகிச்சை
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0665

தொகுதி 8, பிரச்சினை 2 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effectiveness of Behaviour Modification Strategies in School Going Children for Specific Classroom Behaviour

Ashu Sharma, Mandar Malawade and Sheila Shrikhande

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Iatrogenic Vascular Injury: Arteriovenous Fistula in NICU Neonates

Keon Kuk Kim, Sang Tae Choi, Jin Mo Kang, YoungSoon Chun, Yoo Seung Chung, Heung Gyu Park, Jun Hyoub Lee, Yeon Ho Park and Young Kim

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Polyethylene Glycols with or without Electrolytes for Constipation in Children: A Network Meta-Analysis

George Krassas, Noel Cranswick, Peter Katelaris, Vasi Naganathan, John Gullotta and Ken Liu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top