குழந்தை மருத்துவம் & சிகிச்சை

குழந்தை மருத்துவம் & சிகிச்சை
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0665

தொகுதி 5, பிரச்சினை 3 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Sickle Cell Disease Screening in Northern Nigeria: The Co- Existence of Β- Thalassemia Inheritance

Baba Psalm Inusa, Yvonne Daniel, Juliana Olufunke Lawson, John Dada, Claire E Matthews, Sukhleen Momi S and Stephen Kolawole Obaro

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

The Evidence Base for Transition Programmes for Adolescents with Sickle Cell Disease

Baba PD Inusa, Nana Bosompra, Camilla Cabral, Joanna Howard, Luhanga Musumadi and Kofi Anie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Effectiveness of Ponseti Method for the Treatment of Congenital Talipes Equinovarus: Personal Experience

Vito Pavone, Gianluca Testa, Flavia Alberghina, Ludovico Lucenti and Giuseppe Sessa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) Presenting as Temporomandibular Joint Arthritis in Patients with Common Variable Immunodeficiency (CVID)

Akhila Kavirayani, Jolanta Bernatoniene, Adam Finn and Athimalaipet V Ramanan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Button Battery Ingestion in Children: Experience in Kurdistan Center for Gastroenterology and Hepatology

Adnan MH Hamawandi, Aram Baram, Taha A Karboli and Ako Anwar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Utility of TNF-α as a Biomarker and the Possibility of anti-TNF-α Therapy for Kawasaki Disease

Keiichi Hirono and Fukiko Ichida

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Lung Shadow in Neonate: An Unusual and Treatable Cause of Cyanosis

Munesh Tomar and Pankaj Bajpai

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Potential Effects of a Technology Pervasive World on Young Childrens Brain Development

Doris Bergen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Emerging Issues in Managing Pediatric Parasitic Infections: An Assessment of Clinical and Epidemiological Knowledge of Giardiasis and Cryptosporidiosis

Elizabeth Attias, Steven J Czinn, Clayton Harro, Flor M Munoz, Robbyn E Sockolow and Jimmy T Black

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

A Relationship between Hypoglycemia, Hypothyroidism and Zinc Deficiency

Michael Kalinin, Liat de Vries and Haim Bibi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Bone Health in Children with Duchenne Muscular Dystrophy: A Review

Nadia Perera and Michelle Farrar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Unusual Presentations in Pediatric HIV: Case Series

Isaac Oludare Oluwayemi, Ezra Olatunde Ogundare, Oyeku Akibu Oyelami, Adebukola Bidemi Ajite and Simeon Oladele Olatunya

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Fever in an 8-Month-Old Infant Following a Rat Bite

Barbara Kowalik-Mikolajewska, Malgorzata Aniszewska, Magdalena Pluta and Magdalena Marczynska

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of Quality of Life in Asthmatic Children and their Caregivers after Treatment with Omalizumab

Anna Sztafińska, Joanna Jerzyńska, Katarzyna Smejda, Włodzimierz Stelmach, Katarzyna Woicka-Kolejwa and Iwona Stelmach

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Neuroleptic-Induced Oral-Facial Tardive Dyskinesia in a Prepuberal Boy with an Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

Mª Amparo López Ruiz, Elena Bendala-Tufanisco, Vicente Muedra and Lucrecia Moreno

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Atypical Rhabdoid Teratoid Tumour and Localized Lymphedema in an Infant

Tugba Kevser Ustunbas Uzuncakmak, Ayse Serap Karadag, Fugen Aker, Ebru Zemheri and Necmettin Akdeniz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

A Fat Overload after Fat Emulsion High Dose Infusion in an Infant

Wadah Khriesat, Kamleh Barham and Faisal Abu-Ekteish

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top