மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்

மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9857

தொகுதி 4, பிரச்சினை 1 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Omalgia in Laparoscopic Kidney Surgery

Sandro Gaspar, José Santos Dias and Tomé Lopes

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Does Pioglitazone Increase the Risk of Bladder Cancer in Japanese Diabetic Patients?

Kanya Kaga, Kazuhiro Araki, Manato Kanesaka, Masahiro Sugiura, Kyokushin Ho, Hiroshi Masuda, Satoko Kojima and Yukio Naya

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Primary Ewing Sarcoma of the Kidney with Inferior Vena Cava Invasion

Jong Kil Nam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top