சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

தொகுதி 8, பிரச்சினை 6 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

A History of Derbé Belanbel Historical and Cultural Site

Wagaw Bogale*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effectiveness of Tanjung Kelayang Tourist Destination Publication with the Epic Model Approach

Ninin Gusdini, Lisa Ratnasari*, Bernard Hasibuan, Sihono Dwi Waluyo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Existing Challenges of Heritage Management in Gondar World Heritage Sites: A Case Study on Fasil Ghebbi and the Baths

Shegalem Fekadu Mengstie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top