சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

தொகுதி 7, பிரச்சினை 1 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

To Study the Role of Advertisement for Promotion of Pune Forts

Manoj Suryawanshi and Girija Shankar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு ஆய்வு

The Fate of Tourism during and in the Aftermath of Political Instability: Ethiopia Tourism in Focus

Nafbek Solomon Kebede

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Turkey as a Health Tourism Destination: Reviewing of 2015-2016 Data

Omer Tontus H and Nebioglu S

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Foreign Students and Their Perception on the Elements of Urban Mobility and Hospitality: A Comparative Study in the Cities of Boston and Porto Alegre

Guilherme Bridi, Bruna Prisco and Elenara Viera De Viera

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

A Study and Discussion on the Cost Issue of Suborbital and Orbital Space Tourism

Eva Yi-Wei Chang and Rock J S Chern

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top