சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

தொகுதி 6, பிரச்சினை 2 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Chinese Philosophy Ethnical, Paternalistic and Aesthetic Leadership in Global Business World

Veslav Kuranovic

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Capacity Building Activities in Sustaining the Intangible Living Culture among Traditional Artisan Trades at George Town World Heritage Site

Anthony Tee MooiKwong

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Application of Rough Sets to Spectacle Cost in Japan

Saman Hazrati

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Influence of Travel Motivation, Information Sources and Tourism Crisison Tourists’ Destination Image

Paitoon Chetthamrongchai

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Research on the Relationships among Macau Gambling Tourists’ Novelty, Hedonics, Perceived Value and Revisit Willingness

Anna Chun-Hsuan Hsiao and Xu Xiaohui

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Effect of Promotional Bundles on Purchase Intent for High, Medium, and Low Vested Sports Tourists Segments within the Context of the NBA’s Charlotte Hornets

Delancy HS Bennett

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Remembering World War I: Memory Influences and Impact on Intentions to Visit War Heritage Sites

E. Wanda George and Mallika Das

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top