சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

தொகுதி 1, பிரச்சினை 2 (2012)

தலையங்கம்

Professional Conferences, Social Capital and Tourism: Is The Alliance in Jeopardy?

Joyce Pittman and Brian McLaughlin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top