தைராய்டு கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

தைராய்டு கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-7948

தொகுதி 8, பிரச்சினை 2 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Thyroid Function Status by Paired Test

Tofail Ahmed, Hajera Mahtab, Tania Tofail, Md AHG Morshed, Shahidul A Khan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top