உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்

உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0487

தொகுதி 9, பிரச்சினை 6 (2019)

கட்டுரையை பரிசீலி

Alcohol Addiction among Young Adults and Psychological Practices in Treatment and Preventions

Shilpi Tripathi*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Why Childhood Toxic Experiences and Early Maladaptive Schemas Affect Negatively One's Psychological Capital?

Yasha Afshar-Jalili*, Ali Khamseh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top