உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்

உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0487

தொகுதி 6, பிரச்சினை 5 (2016)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Female Prisoners’ Views and Satisfaction on Incarceration Conditions: Findings of a Cross-Sectional Survey in Greece

Mary Geitona and Stella-Olga Milioni

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Repressive Coping and Theories about Psychotherapy

Adrian Furnham and Alixe Lay

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Development of a Pre- and Postnatal Bonding Scale (PPBS)

Cuijlits I, van de Wetering AP, Potharst ES, Truijens SE, van Baar AL and Pop VJ

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Beyond Frontiers: Meditative Practice, Clinical Practice and Scientific Research

Manuel Almendro and Elena López

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Impact of Alienation on Portuguese Adolescents' Well-being

Gina Tomé, Margarida Gaspar de Matos, Inês Camacho, Celeste Simões and Paulo Gomes

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top