உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்

உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0487

தொகுதி 11, பிரச்சினை 7 (2021)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Low Dose Risperidone Every 3.8 Hours: Superior Efficacy in Treatment of Bipolar Disorders

Robert W Townsend

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Therapist's Sense of Low Self-Esteem

Rachel Bar-Yossef-Dadon

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Efficacy of Psychotherapy for Symptoms of Anxiety and Depression in People with Primary Brain Tumours: A Protocol for a Systematic Review

Leslie St Jacquesa, Aristotelis Kalyvasa, Tejan Baldehb, Maureen Danielsd, Lawrence Mbuagbaw

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Using a Language-Outcome Framework for Self-Reflection

Jim Davis

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Beliefs about Psychological Problems Inventory (BAPPI): Development And Validity-Based Studies

Paulo Moraira

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top