உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்

உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0487

தொகுதி 10, பிரச்சினை 4 (2020)

தலையங்கம்

Editorial Note

Tanja Jovanovic

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Pathways of Communication during Crisis

Lisa Parkinson

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effectiveness of Laughter Therapy and Music Intervention in the Psychological Management of Geriatric Depression among Rural Community Dwelling Older Adults in Oyo State, Southwest Nigeria

Olabisi Modupe Osimade

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Adaptation of the Coping Inventory for Stressful Situations (Short Form) for Pakistani Adolescents

Somia Imran*, Angus MacBeth, Ethel Quayle and Stella W.Y. Chan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Impact of Unemployment on the Mental Health of Youth in the Kashmir Valley

Mushtaq Ahmad Bhat1*, Dr. Jyotsna Joshi2

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Social Interaction Deficits: Difference in Pure and Co-Occurring Reactive and Proactive Aggression

Shun Kit Cheung

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top