உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

தொகுதி 9, பிரச்சினை 3 (2021)

வழக்கு அறிக்கை

Severe Polyneuropathy in Diabetic End Stage Renal Disease Patient: Case Report

Severe Polyneuropathy in Diabetic End Stage Renal Disease Patient: Case Report

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Sacroiliitis as Sole Presenting Feature of Ulcerative Colitis: Case Report

Naglaa Hussein*, Matthew Bartels, Mark Thomas

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Shoulder Avascular Necrosis, Arthritis, Tendinopathy and Polyneuropathy, Long Term Complications of HIV: Case Report

Naglaa Hussein* Yuxi Chen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Our 15-Year Experience in Acute Pain Service: What is the Lesson so Far?

Marilena Marmiere, Carolina Faustini, Turi Stefano*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Application of the Whoqol-Bref Instrument in Oncological Patients Rehabilitated with Bucomaxylofacial Prosthesis

Daniella Centurion*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

A Telephone First Approach in the COVID-19 era

Abigail Maria O'Reilly*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Electrophysiological Diagnostic Certainty in Spinal Nerve Root Entrapment

Naglaa Hussein1,2* , Hussein Sultan1

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Sustaining Good Mental Health in the Face of Health and Political Crisis

Ashley Weinberg*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Relationship between Lithium Concentration in Drinking Water and Suicide Mortality: A Systematic Review

Khine Zin Aung, Takuji Hinoura, Naomi Kozaka, Yoshiki Kuroda*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Using Machine Learning to predict post-acute care and minimize delays caused by Prior

Avishek Choudhury

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Use of Homodigital Reverse Island Flaps for Digital Reconstruction-The Perspective of a Reconstructive Surgery Unit in Accra, Ghana

Kwesi Okumanin Nsaful, Stephane Gentil

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top