உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

தொகுதி 10, பிரச்சினை 4 (2022)

மினி விமர்சனம்

Pain Management: Perioperative Acute Pain and Chronic Pain Syndromes

Bashir Ahmed Bulbulia, Azeemah Bulbulia

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

அசல் ஆய்வுக் கட்டுரை

Efficacy of Virtual Mirror Therapy vs. Traditional Mirror Therapy in Stroke and Acquired Brain Injury Patients

Laura MacNeil, Denise Johnson, Nitin Seth, Hussein A. Abdullah

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Knowledge and Awareness of Osteoporosis among 144 Young Women at Calmette Hospital

Satha Sum*, Putthimundul Uy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Osseointegration for Amputees: Rationale and Evidence

Craig H. Lichtblau1, Dror Paley, Stephen Quinnan, Christopher Warburton, Gabriel Meli, Allyson Gorman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top